Quan hệ đối tác

Công ty cổ phần METIS

Công ty cổ phần METIS là công ty của Nhật Bản có trụ sở tại Nhật. Hoạt động chính là tư vấn và có văn phòng hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài.

Văn phòng luật sư YOTSUBASHI SOGO

Là Văn phòng luật sư của Nhật, và là "Trung tâm tư vấn lao động có tiếng Việt tại Nhật Bản" để hỗ trợ các vấn đề lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Các đối tác khác hiện tại đang
được cập nhật!